เข้าชมทันที

Our motive is to help the poor, helpless and orphan children all over the world.

Latest News

Contact Info

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)
รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า "ทุกสาย ทุกสาขา"

ไม่ว่าคุณจะจบ สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-ภาษา หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาแรกจะทำการปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีทั้งหมด

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม)
รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า "ทุกสาย ทุกสาขา"

ไม่ว่าคุณจะจบ สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-ภาษา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดมาก็ตาม ในปีการศึกษาแรกจะทำการปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีทั้งหมด

สู่การเรียนแบบใหม่ เน้นชิ้นงานเป็นหลัก

การเรียนการสอน และการวัดผลของหลักสูตรเราปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม ๆ เป็นการวัดผลชิ้นงานเป็นที่ฐาน (Project Base) โดยบูรณาการแต่ละวิชาให้สอดคล้องกัน วัดผลร่วมกัน ลงมือทำจริง

สู่การเรียนแบบใหม่ เน้นชิ้นงานเป็นหลัก

การเรียนการสอน และการวัดผลของหลักสูตรเราปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิม ๆ เป็นการวัดผลโดยใช้ชิ้นงานเป็นที่ฐาน (Project Base) โดยบูรณาการแต่ละวิชาให้สอดคล้องกัน วัดผลร่วมกัน ลงมือทำจริง

สอนตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและเทคโนโลยีปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสยามมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ เนื้อหาวิชาที่สอนได้รับการออกแบบร่วมกันจากผู้ประกอบการชั้นนำทางด้านดิจิทัล

สอนตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและเทคโนโลยีปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยสยามมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ เนื้อหาวิชาที่สอนได้รับการออกแบบร่วมกันจากผู้ประกอบการชั้นนำทางด้านดิจิทัล

Digital Technology and Innovation
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสยาม

หลักสูตรแห่งอนาคตที่จะพลิกการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ๆ โดยหลักสูตรของเราจะใช้วิธีวัดผลด้วยชิ้นงานเป็นที่ฐาน (Project Base) โดยบูรณาการแต่ละวิชาให้สอดคล้องกัน วัดผลร่วมกัน ลงมือทำจริง อีกทั้งหลักสูตรยังมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ เนื้อหาวิชาที่สอนได้รับการออกแบบร่วมกันและคอยให้คำแนะนตำจากผู้ประกอบการชั้นนำทางด้านดิจิทัลในเมืองไทย

โดยหลักสูตรของเรา รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า "ทุกสาย ทุกสาขา" ไม่ว่าคุณจะจบ สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์-ภาษา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดมาก็ตาม ในปีการศึกษาแรกจะทำการปูพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีทั้งหมด และค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย และสร้างความรู้สู่การเรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยทีมผู้สอนของหลักสูตรผนึกกำลังกับ บัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเนื้อหาการสอนที่สอดคล้องกับผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท และปริญญาเอก

Read More

Our Courses

featured project

Software Dev

ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในธุรกิจหรือองค์กร

view details
featured project

Visualization and data analysis

Lorem ipsum dolor sit amet consur adipiscing elite of aliquam aliquam ipsum quis ipsum facilisis sit amet ratione doloremque

view details
featured project

Mobile Programming

การเขียนโปรแกรมและสร้างแอปพลิเคชันผ่าน อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ ไอแพด และแท็บเล็ต

view details
featured project

User Interface and User Experience Design

การใช้เครื่องมือเพื่อออกแบบและพัฒนาโครงสร้างสำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างต้นแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้ของระบบงานในปัจจุบัน

view details
featured project

Design Thinking

การออกแบบความคิดเชิงบวก ความคิดริเริ่มในการก้าวข้ามกรอบของตนเอง การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และดำเนินการลงมือจริง เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต

view details
featured project

Computer Thinking

ฝึกการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม

view details
featured project

Negotiation and Presentation Techniques

เทคนิคต่าง ๆ ในการนำเสนอแผนงานการสื่อสารการตลาดและนวัตกรรม การเจรจา ต่อรอง การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการนำเสนองาน

view details
featured project

Designing Yourself and Personality for Leadership

การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกำหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ

view details

ขั้นตอนการ สมัครเรียน เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

ทางเลือกที่ 1 สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสยามที่ https://admission.siam.edu/apply
ทางเลือกที่ 2 สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยสยามที่ ตึก 19 ชั้น 1 ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า (สามารถนำมายื่นภายหลังได้)
4. ชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเรียนหรือค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามได้ที่ Facebook Page : https://www.facebook.com/DTIsiamU